Letat efter "bruksanvisning" för bäringsfyren.
Sjöfartsverket svarade med en UFS kopia idag 8 mars

Sverige Vk Kattegatt. Fyren Pater Noster ändras
Bifyr anordnas.
Till red for Ufs.
Dnr 14.2176-649/75.
Stockholm l974-04-26.

Tidigare notis Nr 1018/1973 (P) utgår.
Tidpunkt: Under sommaren 1974
Läge: 57° 53,8 N, 11° 28,1 0
Detaljer: Fyrkaraktären ändras. Ljusstyrkeökning. Bifyr anordnas
i samma lanternin som huvudfyren.
Huvudfyr och bifyr anordnas bäringsgivande.
Fasadbelysning anordnas.

A.Namn: Pater Noster

Karaktären ändras till: Blixtsken Bx 18 sek
Ljusstyrka: 440 000 cd
Nominell lysvidd: 23,5 M
Fyrljusets höjd: 36 m över m.v.
Fyrapparatur: Motsols roterande spegelreflektor.

B.Namn: Pater Noster Bifyr
Karaktär: Rött blixtsken Bx 18 sek
Ljusstyrka: 100 000 cd
Nominell lysvidd: 20 £1
Fyrljusets höjd: 35,5 m över m.v.
Fyrapparatur: Medsols roterande spegelreflektorfyr.

C. Bäringsgivning:
Huvudfyren och bifyren, roterande mot varandra
med samma hastighet, är så orienterade att blixtarna samman
faller i 0 och 180°. Från dels 0 - l80 och dels 180 — 360
ökar tiden mätt från huvudfyrens vita sken till bifyrens röda
sken från 0 - 18 sek linjärt med ökat gradtal . Härigenom kan
bäringen bestämmas direkt i grader om uppmätt tid i sekunder från
vitt sken till rött sken multipliceras med 10.
Väst om fyren (0° - 180°) erhålles bäringen till fyren (rättvisande) och ost
om fyren (180° - 360°) erhålles bäringen från fyren (kontrabäringen)
Kontrabäring omvandlas till rättvisande bäring genom att er—
hållet gradtal ökas med 1800. Sambandet mellan bäringen och
tiden mellan blixtarna kan skrivas enligt följande formel:
B = Dt x K
där B = Bäringen i grader
Dt = uppmätt tid i sekunder från vitt till rött sken.
K = Konstant beroende av omloppstiden
Således erhåller här med K = 10
B = Dt x 10
Exempel 1: Väst om fyren uppmätes tiden från vitt till rött sken
till 6,5 sek. Sökt bäring blir då B = 6,5 x 10 = 65°
(rättvi sande)
Exempel 2: Ost om fyren uppmätes tiden från vitt till rött sken
till 15 sek.
Sökt bäring blir då B = 15 x 10 = 150.
Då kontrabäring erhålles ost om fyren skall erhållet
gradtal ökas med 180, d v s rättvisande bäring blir
150 + 180° = 230°
Då bäringen sökes skall observeras att tiden alltid mätes från
vitt sken till rött sken och att rättvisande bäring erhålles
väst om fyren och kontrabäring ost om fyren.

D. Fasadhelysning av fyrtornets övre del anordnas.
I övrigt ingen ändring
Sjökort 932, 93. Fyrl . 1972, 8357
(Sjöfartsverket, Stockholm 1974)

Startsidan